საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

ტერიტორიაზე დაშვების ახალი დებულება

შპს  "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების" მიერ დამტკიცდა აეროპორტების კონტროლირებადი და შეზღუდული დაშვების დაცულ ზონებში დაშვების შესახებ ახალი დებულება

საშვების ახალი დებულება

დანართი 1 - დაშვების წერილი - საბეჭდი ფორმა

პირადი საშვის ფასები

ავტოსაშვის ფასები

ცვლილების ფასები

ჯარიმები

სხვადასხვა ფასები

დანართი 2 - საშვის და საფასურის გარეშე დაშვება

დანართი 3 - საშვის დოკუმენტების ნუსხა - პირადი საშვი

დანართი 4 - საშვის დოკუმენტების ნუსხა - ავტოსაშვი

დანართი 5 - შემოწმების წესები